Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

  Regulamin
Szkolnego Konkursu
Recytatorskiego Poezji Patriotycznej
„Polska - Moja Ojczyzna” 2022/2023

1.       Organizator :
Zespół Patrona Szkoły, Biblioteka szkolna
 

2.       Cele konkursu:
- Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej,
-  Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej
z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami,
- Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej,
- Utrwalanie poczucia dumy narodowej,
- Rozwijanie zdolności recytatorskich,
- Zainteresowanie uczniów poezją,
- Zachęcanie do występów na scenie,
- Prezentacja umiejętności uczniów,
- Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

3.       Uczestnicy konkursu :
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII,
-  Każda klasa typuje po dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
- Konkurs będzie miał formę recytacji dowolnie wybranego wiersza o tematyce patriotycznej

4. Termin i miejsce konkursu
- Konkurs odbędzie się 13 kwietnia 2023 r. (czwartek) w bibliotece szkolnej
- Zgłoszenia do konkursu należy kierować do 20 marca 2023 r. (poniedziałek)
do Aleksandry Łakomy (nauczyciela-bibliotekarza).

5. Kryteria oceniania
- Opanowanie pamięciowe tekstu, dykcja, dobór i rozumienie tekstu, ekspresja wypowiedzi (zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji), ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).                                 
                                                                                                                                                               A. Łakomy