Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

REGULAMIN FF7

                 REGULAMIN FAMILY FEST 7

Imprezy, odbywającej się 05.06.2016 r. w godz. od 13.00 do 20.00 na placu szkolnym Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach.

 



Zasady Ogólne:

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania FAMILY FEST 7
 2. Wszystkie osoby biorące udział w FAMILY FEST 7 są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.


Zasady Szczegółowe:

 1. Udział w FAMILY FEST 7 jest bezpłatny, mogą w nim brać udział dowolne osoby, w tym dzieci przebywające pod opieką rodziców lub opiekunów.
 2. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające porządkowi publicznemu nie będą wpuszczane na teren obiektu w czasie trwania FAMILY FEST 7.
 3. Uczestnicy FAMILY FEST 7 zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający sobie i innym.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 5. Uczestnicy FAMILY FEST 7 są zobowiązani do poszanowania sprzętu artystów, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu.
 6. Wszelkie przypadki naruszenia w/w mienia będą zgłaszane Policji bądź służbom porządkowym.
 7. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać odpowiednim służbom porządkowym lub organizatorom.
 8. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do służb porządkowych lub organizatora imprezy.
 9. Wszelkie przypadki zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić do służby medycznej dyżurującej na terenie obiektu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania FAMILY FEST 7 ze względu na załamanie pogody lub innych sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla Uczestników.
 11. .Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu w trakcie trwania FAMILY FEST 7.
 12. W przypadku wystąpienia deszczu i burzy urządzenia zasilane prądem zostaną wyłączone.

 

Na terenie, na którym odbywa się FAMILY FEST 7 obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających.
 2. Palenia tytoniu.
 3. Wnoszenia wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, w tym opakowań szklanych.
 4. Wnoszenia materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków i innych.
 5. Wchodzenia na obiekty, które nie są przeznaczone dla uczestników FAMILY FEST 7.
 6. Przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 7. Rzucania przedmiotami.
 8. Wzniecania ognia.
 9. Załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż wyznaczone.
 10. Wprowadzania na teren obiektu psów lub innych zwierząt.
 11. Poruszania się wszelkimi pojazdami, rowerami itp.
 12. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby.


Osoby nie przestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej.


Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości: - przy wejściach na teren obiektu i na stronie internetowej organizatora.